Menu Zavřeno

BEATIFIKAČNÍ PROCES

O možnosti začít proces blahořečení Matky Rosy začaly sestry přemýšlet krátce po její smrti. Svědčí o tom nashromážděná písemná svědectví o jejích ctnostech a o vyslyšení proseb na její přímluvu. Díky nepříznivé situaci v politice a pak v kongregaci však bylo možné podniknout konkrétní kroky až po více než 70 letech od jejího odchodu na věčnost.

V roce 2014 byla adresována otci biskupovi Vojtěchu Cikrle žádost o zahájení beatifikačního procesu. Otec biskup v souladu s normami práva jmenoval postulátorkou S.M.Františku Sebíňovou.

Následně se otec biskup obrátil na Českou biskupskou konferenci s žádostí o vyjádření názoru se zamýšleným procesem. Stanovisko ČBK nebylo kladné. Argumentem pro zamítavé stanovisko byla nedostatečné rozšíření pověsti svatosti Matky Rosy mezi věřícími.

Přesto se otec biskup Cikrle rozhodl v přípravě procesu pokračovat a v prosinci 2016 požádal o dobrozdání – Nihil obstat Prefekta kongregace pro kauzy svatých kardinála Angela Amata. 16. března následujícího roku přišla kladná odpověď.

Následně brněnský biskup prostřednictvím ACEB brněnské diecéze vydal 14. května 2017 edikt, kterým vyzval věřící, aby mu předložili případné námitky nebo překážky zamýšlenému procesu. Během stanovené lhůty (do 31. srpna 2017) nebyla předložena žádná námitka.

Dne 30. září 2017 jmenoval otec biskup Cikrle historickou komisi, která má za úkol prozkoumat všechny spisy Matky Rosy i všechny ostatní archivní materiály, které nějak vypovídají o jejím životě a ctnostech. Historickou komisi tvoří: Doc. PhDr. Micha Stehlík, PhD., PhDr. Marie Plevová, Ph.D., Mgr. Petra Koláčková. Historická komise složila dne 8.11.2017 v kapli biskupství brněnského přísahu a začala pracovat.

Následně otec biskup Cikrle ustanovil teologické cenzory, kteří mají prozkoumat nezávadnost spisů Matky Rosy po stránce mravoučné a dogmatické.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v Rajhradě u příležitosti 100. výročí založení kongregace
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v Rajhradě u příležitosti 100. výročí založení kongregace

Na pokrytí nákladů spojených s beatifikačním procesem můžou věřící přispět na transparentní účet v České spořitelně. Číslo účtu: 3122636123/0800

Údaje pro zahraniční platbu: 

MĚNA: CZK
IBAN: CZ18 0800 0000 0031 2263 6123
BIC (SWIFT): GIBACZPX