Menu Zavřeno

Modlitby Matky Rosy

Ranní modlitba
Ve jménu nejsvětější, nerozdílné Trojice, pod ochranou Panny Marie, začínám tento den, abych Boha nade všechno miloval(a), jeho vůli plnil(a) a těšil(a) Božské Srdce Ježíšovo, kterému se přináším v oběť smíru.
Jako jsi, můj Vykupiteli na Olivetské hoře na zem padl, padám i já před tebou a klaním se se ti. Slyším tvá slova: „Smutná je duše má až k smrti; zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Skládám k tvým nohám všechny své myšlenky, přání, slova, práce a utrpení a obětuji je, abych jimi těšil(a) tvé bolestí zlomené srdce ve smrtelné úzkosti na hoře Olivetské. Dej, abych celý den s Tebou bděl(a) a nikdy nebyl(a) odloučen(a) od tebe. Uvědomuji si také svou slabost, a proto skládám k tvým nohám všechny nedokonalosti a hříchy, kterými bych snad mohl(a) zranit tvé Nejsvětější Srdce. Kéž mně tvůj krvavý pot obmyje od všech mých nedostatků.
Z hory Olivetské tě provázím bolestnou křížovou cestou až na Kalvárii, kde visíš rozpjatý na kříži a plný touhy po spáse nesmrtelných duší voláš: „Žízním!“ Opět skládám k tvému kříži, co dnes budu konat, abych tě potěšil(a), můj dobrý Ježíši, ve smrtelné úzkosti na kříži a utišil(a) tvou žízeň.

Modlitba za umírající
Nejmilostivější Ježíši, zachránce duší! Pro smrtelnou úzkost tvého nejsvětějšího Srdce a pro bolesti tvé neposkvrněné Matky, vroucně tě prosím, abys svou krví očistil hříšníky, kteří na celém světě právě dnes zápasí se smrtí a ještě dnes zemřou. Amen. Srdce Ježíšovo, které jsi smrtelnou úzkost vytrpělo, smiluj se nad umírajícími. Otče nebeský, obětuji ti nejdražší krev Ježíše Krista náhradou za své hříchy a za potřeby Církve.

Svatá hodina
Návod, jak prožít noční bdění s Ježíšem v Getsemanské zahradě, které se obvykle koná v noci ze čtvrtka na pátek od 23:00 do 24:00. Pro stažení v PDF