Menu Zavřeno

Myšlenky Matky Rosy

Živá víra Ježíše tak těší, že ji přislibuje kousek své všemohoucnosti.

Myšlenky Matky Rosy

Jsme povoláni k velkým věcem, ale musíme umět bojovat se sebou, přemáhat své chyby.

Mluvte s Pánem Bohem, vejděte s ním do tichého spojení!

Pravá radost spočívá v umění trpět z lásky a s láskou a v poznání tajemství kříže.

Přemáhejte se, nebe zato stojí.

Naše srdce je malé a přece mu nestačí celý svět. Hleďme ho naplnit Bohem, aby bylo spokojené. Jinak by stále něco hledalo a pořád by mu něco scházelo.

Čím více se člověk povznese k Bohu, tím více se sklání k lidem.

Velkým uměním je navzájem své nedokonalosti trpělivě snášet bez omrzelosti.

Pravá zbožnost pozůstává v úplné odevzdanosti sebe Bohu.

Každá sestra může a má být duchovní matkou mnoha svěřených

Prokazujte svému okolí malé skutky lásky.

Je potřeba umět poslechnout sebe sama a neměnit lehko svá dobrá rozhodnutí.

Nemyslete na sebe, nestarejte se o sebe, pak se bude o vás starat Pán Bůh.

Pán Bůh rozžehl ve mně velikou lásku ke kříži, takže všechno, co jen vonělo křížem, bylo mi radostí.

Přeji vám z celého srdce dary Ducha svatého a moudrost Boží, abyste dovedly chodit v přítomnosti Boží a rozmlouvat ve svém nitru s Pánem Bohem.

Hmotné hory přesazovat nebývá zapotřebí, ale hory nepřekonatelných překážek se nám často staví do cesty. Na takové hory myslel asi Kristus, když tvrdil, že zrnkem víry je lze posunout.

Duši, která se Bohu odevzdá, si vezme do práce on sám, aby jí očistil a přivedl k velké svatosti.

Je možné věřit, že Bůh je všemohoucí, moudrý, milující Otec a přitom se ještě něčeho bát nebo nad něčím naříkat?

Jděte do světa a následujete zevní život Spasitele, zachraňujte duše prokazujíce jim skutky milosrdné lásky.

Nehleďte na to, kde kdo na mne něco řekl, co mi udělal – zapomeňte na to všecko a milujte se pravou láskou. Všechny malichernosti odhoďte!

Pokorný člověk cítí a uznává svou slabost, ale tím víc důvěřuje Bohu.

Na lásce všechno záleží. Láska je podstatou naší dokonalosti a jejím vrcholem. Bláhová každá duše, která se nesnaží o lásku.

Ponechme se Božímu vedení ve všem a důvěřujme mu. Nedůvěra ho bolí. Důvěra ho těší.

Nikdy nejednejte v rozčilení! Poraď se s Bohem v modlitbě, počkej, až se rozčilenost utiší a pak slušným způsobem promluv.

Nač se omlouvat? Což nevěříš, že Pán Bůh všechno ví a umí vše dát do pořádku i bez tebe?

Nakolik uprázdní člověk své srdce, natolik jej Pán Bůh naplní.

Držme neustále čistou a prázdnou nádobu svého srdce u Ježíše, který je pramenem veškeré moudrosti a milosti.

Jediné neštěstí je hřích.

Láska mění kletbu v požehnání. Milující duše nalézá v utrpení tajemnou radost.

Bůh dopustí zlo, ale jenom potud, pokud jej chce použít k dobrému.

Velikým uměním je neříci slovo, které mám na jazyku a které by mohlo někoho ponížit nebo rozrušit.

Kdo snáší obtíže z lásky k Bohu a v tichosti, tomu se promění v duchovní radost.

Každý okamžik je posvátný.

V Eucharistii je Kristus lékařem, který utěšuje a hojí každé lidské srdce. Tam je rádcem, kde prchá každá pochybnost a vrací se pokoj.

Nelžete nikdy! – ani tehdy, kdybyste mněly malou lží zachránit celý svět!

Nikdy a ničeho se nebojte. Božské Srdce je pánem každého našeho domu, bez něho se nemůže nic dít.

Pravá láska není v pocitu, láska se živí oběťmi, láska se dokazuje skutkem.

Prosím vás, osvojujte si vědomí, že Vás Pán Bůh všude vidí a slyší.

Boží cesty nejsou cesty naše. Často mu nerozumíme, ale důvěřovat mu musíme – neomezeně!

První a největší milostí Ducha svatého je poznání sebe sama. Bez této milosti není obrácení.

Slova pronesená v rozčílenosti nemají nikdy úspěch, jsou považována za projev nevole, ne lásky.

Nechtějme hned každého napravovat a předělávat. Ponechme tuto práci Pánu Bohu a tomu člověku.

Modlete se, důvěřujte a dělejte, co můžete. To ostatní Pán Bůh již doplní sám.

Bůh má ještě víc, než rozdal.

V duchovním životě nic není tak nebezpečného, jako farizejská spravedlnost.

Aby duše dospěla k dokonalosti, musí žít z víry.

Není potřeba chodit se svěšenou hlavou, ale je nutné pod habitem nosit pokorné srdce.

Člověk je stvořen pro Boha a vše ostatní pro člověka.

Kdo chyby na druhých hledá, dokazuje, že je sám chudý v lásce a pokoře.

Bohu oddaná duše umí všem být vším.

Některé dny v našem životě se zdají pochmurné a některé zase slunné. Nezapomeňte, že ty první bývají často svátky pro naši duši.

Chtěla bych, abyste si od betlémského Dítěte osvojily upřímnost a prostotu.

Chudoba ducha je plnost Boha, je to vnitřní láska k odříkání.